Устни Преводи

Консекутивен

При този вид превод можем да ви предоставим преводаческа услуга за
конференции, при преговори, сключване на сделки пред нотариус и др.