Писмени Преводи

Неспециализиран текст

В тази група се включват дипломи за средно и висше образование,
свидетелства за придобиване на професионална квалификация, търговска кореспонденция,
фактури, договори за продажба, за наем, декларации, пълномощни, банкови референции,
учредителни актове и др.