Писмени Преводи

Стандартни документи

Към групата на стандартните документи се включват всички
удостоверения, които се издават от общината, свидетелства за съдимост, удостоверения от
НАП, НОИ, удостоверения за фирмено актуално състояние, автобиографии в европейски
формат, формуляри А и В издадени от чужбина, удостоверения за отчисление на автомобили
издадени от КАТ, талони на автомобили, лични карти, СУМПС и др.